Van Amstelodami tot PBS, oftewel: What Sander, Barry and Pierre did next

1. Inleiding

In het SPOK artikel De waarde van de heren van Amsterdam (18 september 2007) werden de activiteiten van Dominus Amstelodami B.V. (en haar dochteronderneming Filia Prima Amstelodami B.V.) op de Amsterdamse vastgoedmarkt toegelicht. Dit onderzoek werd nog eens aangehaald in het rapport Speculatie met en uitponding van Amsterdamse woningen anno 2008 (18 februari 2008) door Meldpunt Ongewenst Verhuurdrag (MOV), een rapport dat veel landelijke persaandacht trok.

Dit stuk is een voortzetting van De waarde van de heren van Amsterdam. Aanleiding hiervoor is de ontdekking dat, ook al hield Amstelodami zich relatief gedeisd sinds de publicatie van 'de heren', het onderliggende project via andere bedrijven en individuen voortgezet wordt. In het bijzonder: Amstelodami hoofdspelers Sander Koeleman, Barry van Suijdam en Pierre Komen werken samen als PBS Real Estate B.V., een bedrijf dat ook onder de namen S2 Vastgoed B.V. of S² Vastgoed B.V. schuilgaat.

Dat het Amstelodami project verder gaat onder een nieuwe naam wordt aan de hand van enkele voorbeelden aangetoond. Een terugkerend patroon kan duidelijk aangetoond worden. Panden in bezit van al dan niet kleine huisbazen (vaak sociale huurwoningen) worden opgekocht door bekende Amsterdamse vastgoedhandelaren. Deze tussenhandelaren spelen het pand snel door aan elkaar, soms meerdere keren, waardoor het pand een magische en op niets gebaseerde waardestijging ondergaat. Uiteindelijk komt het pand in bezit van de Amstelodami-kring. Soms doen er zich ook vreemde erfpacht constructies voor. (De Amsterdamse pers heeft recentelijk artikelen toegewijd aan particuliere erfpacht en speculatie.) De mensen van Amstelodami laten het pand splitsen, als het niet al gesplitst is, verbouwen het pand en verkopen de individuele etages aan hoge prijzen. Inderdaad, het is juist het feit dat het pand in aanmerking komt voor splitsen dat de aanleiding schijnt te vormen voor dit prijsopschroevende traject.

Dit verhaal heeft twee dimensies. Ten eerste, een politieke-morele dimensie. Het splitsen en uitponden van sociale huurwoningen op deze prijsopschroevende manier leidt ertoe dat een kleine kring vastgoedhandelaren er met de buit vandoor gaat (ten koste van de sociale huurwoningvoorraad) en dat de uiteindelijke prijzen van koopetages onreeel hoog blijven. Zittende huurders zijn vaak de sigaar: het is niet in het belang van het uitponden om achterstallig onderhoud te verrichten of huurders aan te moedigen om te blijven. (In veel gevallen zijn panden waarmee gespeculeerd worden, juist diegene waar er langere tijd geen onderhoud is gepleegd.) Zoals in 'de heren' al genoemd, lijkt de Amstelodami-kring te fungeren als het sluitstuk in dit traject: het omzetten van een dankzij speculatie flink overgewaardeerd pand in verkoopbare etages.

De tweede dimensie is legaal-juridisch. De tussenhandel van vastgoed is een notoir mechanisme om geld wit te wassen. We kunnen uiteraard niet zeggen of er in onderstaande voorbeelden sprake is van niet-officiele transacties. Maar wat we wel kunnen zeggen, is dat hier voldoende curieuze transacties - en beruchte actoren - zijn aangetroffen om verder onderzoek te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld: waarom verkoopt de Amstelodami-kring het pand Wijttenbachstraat 16 onmiddelijk terug aan zichzelf met een niet geringe waardestijging? Wat precies is de aard van de innige relatie tussen Roksvast/Meja en de Amstelodami-kring? Zijn de gigantische, versnelde waardestijgingen bij bijvoorbeeld de Marnixstraat 188, Bellamystraat 11, Prinsengracht 198-200 en aan de Albert Cuypstraat op echt geld gebaseerd? (Als de waardestijgingen van de eerste 8 panden hieronder opgeteld worden, zien we dat in totaal 2.4 miljoen euro (55%) aan extra 'waarde' is gecreeerd door de tussentransacties.) Waarom was zoveel activiteit van de Amstelodami-kring op 26 en 27 september 2007 geconcentreerd?

pand beginprijs eindprijs % stijging periode transacties
Wijttenbachstraat 16 327.500,00 455.000,00 39% 4 maanden 4 (3 op een dag)
Albert Cuypstraat 36-38boven 550.000,00 875.000,00 59% 15 maanden 3
Albert Cuypstraat 40-42 650.000,00 1.025.000,00 > 58% 19 maanden 3
Marnixstraat 188 507.500,00 950.000,00 > 87% 6 maanden 2
Kerkstraat 2 204.351,00 285.000,00 39% 2 maanden 2
Bellamystraat 11 460.000,00 775.000,00 > 68% 6 maanden 2
Prinsengracht 198-200 995.000,00 1.315.000,00 32% 4 maanden 2
Baanbrugsteeg 11 / Brouwersgracht 280 725.000,00 1.150.000,00 59% 5 maanden 2
Samenvatting van eerste 8 objecten in dit onderzoek

2. Who's who in de Amstelodami-kring

Zie het plaatje voor een overzicht.

3. De panden


Wijttenbachstraat 16 (Oost)

21 mei 2007 S. Jaggan en J. Van der Luijt leveren vier bovenetages aan Roksvast B.V., Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. en GoedGehuisvest B.V. voor 327.500,00 euro.
27 sep 2007 Roksvast B.V., Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. en GoedGehuisvest B.V. leveren aan Sander Koeleman en Barry Van Suijdam voor 408.500,00 euro.
27 sep 2007 Koeleman en Van Suijdam leveren aan S² Vastgoed voor 455.000,00 euro.
27 sep 2007 S² Vastgoed levert erfpacht aan de individuen Koeleman, Van Suijdam en Pierre Komen voor 1 euro.

Enkele verdiepingen van dit pand stonden leeg en verwaarloosd totdat de laatste huurder in 2007 vertrok. Vervolgens is het pand binnen 4 maanden 127.500,00 euro (39%) in waarde gestegen, 46.500,00 euro daarvan op dezelfde dag. Opmerkelijk is dat de Amstelodami-kring die 46.500,00 stijging juist bewerkstelligt door het pand onmiddelijk aan zichzelf te verkopen. De erfpachtconstructie is ook interessant, vermoedelijk wil PBS met de grond doorspeculeren nadat het pand is verkocht. Er zijn op dit moment (mei 2008) werkzaamheden gaande binnen het pand, hoogstwaarschijnlijk zal het daarna gesplitst en per verdieping verkocht worden. Zoals bij veel panden waar de Amstelodami-kring uiteindelijk eigenaar wordt, geven Meja BV en Roksvast BV (deze keer in samenwerking met GoedGehuisvest BV) de aftrap.


Albert Cuypstraat 36-38 (De Pijp)

30 jan 2006 D. Scholing levert de panden 36 en 38 (2x winkelruimte met drie bovenwoningen) aan S. Rehman voor 500.000 euro.
3 nov 2006 S. Rehman levert aan Diacra Vastgoed van E.M. van Toorenburg de bovenwoningen van 36 en 38 voor 550.000 euro.
24 jan 2007 Diacra Vastgoed van E.M. van Toorenburg verkoopt aan Hado Ontwikkelingen B.V. de bovenwoningen van 36 en 38 voor 725.000 euro.
14 maart 2007 Diacra Vastgoed van E.M. van Toorenburg levert aan Hado Ontwikkeling B.V. de bovenwoningen van 36 en 38 voor 725.000 euro.
19 dec 2007 Hado Ontwikkeling B.V. verkoopt aan PBS Real Estate B.V. de bovenwoningen van 36 en 38 voor 875.000 euro.
16 jan 2008 Hado Ontwikkeling B.V. levert aan PBS Real Estate B.V. de bovenwoningen van 36 en 38 voor 875.000 euro.

Net als bij buurpand Albert Cuypstraat 40-42 gaat het hier om een Diacra -> Hado -> Amstelodami-kring constructie. Nadat het pand in handen van notoire vastgoedclub Diacra Vastgoed is gekomen, stijgt de waarde van de bovenetages van het pand met 325.000,00 euro (59%) binnen 15 maanden. Voor zover bekend is er in de tussenperiode geen noemenswaardige renovatie gepleegd.


Albert Cuypstraat 40-42 (De Pijp)

14 juli 2006 Levering van panden Albert Cuypstraat 40-42 van D. Scholing aan Diacra Vastgoed voor 650.000,00 euro.
14 juli 2006 Beide panden worden in appartementenrechten gesplitst.
14 nov 2006 Koopovereenkomst Diacra Vastgoed aan Hado Ontwikkeling B.V.
11 jan 2007 Levering van Albert Cuypstraat 40 een, twee en drie hoog en Albert Cuypstraat 42 een, twee en drie hoog, van Diacra Vastgoed aan Hado Ontwikkeling B.V., voor in totaal 725.000,00 euro.
19 dec 2007 Koopovereenkomst Hado Ontwikkeling B.V. aan Filia Prima Amstelodami (Eerste Dochter van Amsterdam) B.V.
28 feb 2008 Levering van bovengenoemde etages van Hado Ontwikkeling B.V. aan Filia Prima Amstelodami (Eerste Dochter van Amsterdam) B.V., voor 1.025.000,00 euro.

Hier zien we de Diacra -> Hado -> Amstelodami-kring constructie weer. De waardestijing lijkt vergelijkbaar met die van buurpand 36-38. Tussen juli 2006 en februari 2008 (19 maanden) stijgt de prijs met 375.000,00 euro (58%). 300.000,00 euro van die stijging komt door de transactie Hado -> kring Amstelodami. Feitelijk is de waardestijging echter dramatischer dan bij 36-38 want in dit geval worden (na de eerste transactie) alleen de bovenetages doorverkocht. Volgens de website van Amstelodami komen er na verbouwing twee woningen per pand.


Marnixstraat 188 (Centrum)

3 aug 2007 E. Verduin levert Marnixstraat 188 aan: Roksvast B.V., Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. en GoedGehuisvest B.V. voor 507.500 euro.
2 nov 2007 Roksvast B.V., Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. en GoedGehuisvest B.V. verkoopt Marnixstraat 188-boven aan S² Vastgoed B.V. (of nader te noemen meester).
1 feb 2008 Roksvast B.V., Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. en GoedGehuisvest B.V. leveren Marnixstraat 188-boven aan PBS Real Estate B.V. (destijds genaamd S² Vastgoed B.V.) voor 950.000 euro.

In augustus 2007 wordt gehele pand (bedrijfsruimte en souterrain en drie bovenwoningen) verkocht voor 507.000 euro, enige maanden later worden alleen de drie bovenwoningen verkocht voor 950.000 euro. Om specifieker te zijn: een stijging van ten minste 443.000,00 euro (87%) binnen 6 maanden, oftewel een stijging van meer dan 100% als rekening wordt gehouden met de begane grond. De eindprijs is spectaculair hoog, des te meer als men er rekening mee houdt dat dit in 1 maal, binnen zo'n korte tijd, en zonder enige verbouwing van het pand is gebeurd.


Kerkstraat 2 (Centrum)

10 okt 2007 Koopcontract tussen enerzijds Rene Bernard Paris en anderzijds Roksvast B.V. en Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V.
8 nov 2007 Levering van bovengenoemd koopcontract voor 204.351,00 euro.
12 nov 2007 Koopcontract tussen enerzijds Roksvast B.V. en Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. aan anderzijds PBS Real Estate B.V..
16 jan 2008 Levering van bovengenoemd koopcontract voor 285.000,00 euro.

Nogmaals treffen we hier een Meja/Roksvast -> Amstelodami-kring constructie aan. Deze keer een waardestijging van 80.649,00 euro (39%) binnen ietsje meer dan 2 maanden.


Bellamystraat 11 (Oud-West)

18 juli 2007 L. en A. Nekkers leveren het hele pand aan Roksvast B.V. en Handel- en beleggingsmaatschappij Meja B.V. voor 460.000,00 euro.
2 nov 2007 Koopakte tussen enerzijds Roksvast B.V. en Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. en anderzijds S² Vastgoed B.V. voor een, twee en drie hoog van het pand.
16 jan 2008 Levering van bovengenoemde etages aan PBS Real Estate B.V. (destijds genaamd S² Vastgoed B.V.) voor 775.000,00 euro.

In dit geval is er een stijging van 315.000,00 euro (68%) binnen 6 maanden. Feitelijk is de stijging groter want kring Amstelodami koopt alleen de bovenetages van Meja/Roksvast. Zoals bij andere panden van Oud-West in deze lijst wordt dit waarschijnlijk gestimuleerd door pogingen van Stadsdeel Oud-West om particulier bezit te laten opknappen. (Zie Particuliere Woningverbetering Ten Katestraat en Startnotitie Particuliere Woningverbetering. Dit pand en alle Ten Katestraat panden hieronder vallen onder dit project. Bij dit project wordt onder andere bouwkundig advies door het stadsdeel gefinanceerd.)


Prinsengracht 198 - 200 (Centrum)

4 okt 2007 Harry van Zijl levert Prinsengracht 198-200 aan Must Vastgoed B.V. voor 995.000,00 euro.
30 okt 2007 Must Vastgoed B.V. levert Prinsengracht 198-200 aan Must Beleggers B.V. voor 995.000,00 euro.
29 feb 2008 Must Beleggers B.V. levert Prinsengracht 198-200 aan PBS Real Estate B.V. voor 1.315.000,00 euro.

Een stijging van 320.000,00 euro (32%) binnen 4 maanden.


Baanbrugsteeg 11 / Brouwersgracht 280 (Centrum)

18 dec 2007 REAR MONUMENTEN B.V. krijgt Baanbrugsteeg 11 H en 11-III en Brouwersgracht 280 H, 280-I, 280-II, 280-III en 280-IV geleverd (van Exploitatiemaatschappij Wibeco B.V) voor in totaal 725.000,00 euro.
25 jan 2008 Koeleman, Van Suijdam en Komen kopen Baanbrugsteeg 11 en Brouwersgracht 280 van REAR MONUMENTEN B.V.
19 mei 2008 REAR MONUMENTEN B.V levert het pand aan VAST'N MONUMENT (waarachter Koeleman, Van Suijdam en Komen zitten) voor 1.150.000,00 euro

Een waardestijging van 425.000,00 euro (59%) binnen 5 maanden.


Derde Oosterparkstraat 160 (Oost) en Albert Cuypstraat 204 (De Pijp)

8 jan 1996 Derde Oosterparkstraat 160 geleverd aan Gerardus Vorstermans voor 165,000 gulden.
22 okt 2007 Koopcontract van enerzijds Vorstermans aan anderzijds Roksvast B.V., Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. en GoedGehuisvest B.V. voor niet alleen 3e Oosterparkstraat 160 maar ook Albert Cuypstraat 204.
25 feb 2008 Vorstermans levert beide panden aan Roksvast B.V., Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V., GoedGehuisvest B.V. en Noel De Klerk (zie akte) voor in totaal 1,200,000.00 euro.
25 feb 2008 Roksvast B.V., Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V., GoedGehuisvest B.V. en Noel De Klerk leveren Albert Cuypstraat 204 aan Filia Prima Amstelodami (Eerste Dochter van Amsterdam) B.V. voor 750,000.00 euro.
25 feb 2008 Roksvast B.V., Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V., GoedGehuisvest B.V. en Noel De Klerk leveren 3e Oosterparkstraat 160 aan PBS Real Estate B.V. voor 525,000 euro.

In dit geval is de waardestijging (75.000,00 euro nieuwe "waarde" gecreeerd in een notariele zitting...) weliswaar minder schokkend, maar het achtergrondverhaal is minstens zo interessant. Vorstermans stond bij de Gemeente Amsterdam letterlijk als huisjesmelker bekend, en trouw aan deze reputatie stond in de Derde Oosterparkstraat 160 meerdere lege verdiepingen jaren lang te verkrotten. Eenmaal in handen van Meja, Roksvast en GoedGehuisvest wordt het pand snel doorgespeeld naar de Amstelodami-kring. Vermoedelijk wordt er nu voor gezorgd dat de laatste huurder vertrekt, waarop verbouwing, splitsen en dure verkoop zal volgen.


Ten Katestraat 18 (Oud-West)

16 maart 2007 L. en A. Nekkers leveren het pand aan Roksvast B.V. en Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. voor 365.000,00 euro.
14 sep 2007 Roksvast B.V. en Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. leveren 4/5 van het pand aan Suijdam en Koeleman voor 365.000,00 euro.
1 feb 2008 Begane grond wordt losgesplitst van bovenliggende etages. Roksvast B.V. en Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. nemen de begane grond voor hun rekening, Van Suijdam en Koeleman de drie bovenliggende etages.

Voor welke prijs zal elke verdieping van dit pand verkocht worden? We wachten af. Zoals te voorspellen viel, heeft het genereuze splitsingsbeleid van Stadsdeel Oud West in en om de Ten Katestraat als gevolg dat er in de Ten Katestraat een enorme concentratie aan steenhandelende eigenaren bezig zijn. Alleen al tussen Ten Katestraat 12 en Ten Katestraat 24 komen we Boris Otte, 's Winters Binnen, Plantage Park Investments, Roksvast, de Amstelodami-kring, LFB / Barmentloo en Egor Wals tegen (maart 2008).


Ten Katestraat 20 (Oud-West)

1 maart 2007 Ten Katestraat 20A wordt aan LFB Vastgoed Ontwikkeling B.V. geleverd voor 375.000,00 euro.
31 aug 2007 Ten Katestraat 20A, op dit tijdstip eigendom van LFB Vastgoed Ontwikkeling B.V., wordt gesplitst in twee delen (begane grond en bovenliggende etages).
???? Wat nu gebeurt heeft iets met een Groninger Akte te maken. Pand is nog niet in eigendom van Beentjes et al op het moment van ondertekenen van de leveringsakte hieronder, en de hieraan voorafgaande akte is niet te vinden.
26 sep 2007 Gerardus Beentjes (Beentjes Beheer B.V.), Barry Van Suijdam (IB Imperium Vastgoed B.V.), Sander Koeleman (Koeleman Beheer B.V.) en Vanessa Beentjes (Beentjes Dentistry B.V.) levert (na mondelinge koopovereenkomst) Ten Katestraat 20A I, II en III-hoog aan S² Vastgoed B.V., voor in totaal 475.000,00 euro.
12 maart 2008 PBS Real Estate B.V. verkoopt nieuw gecreerde vierde etage.

Er is hier een stijging van 100.000,00 euro (26%) binnen 7 maanden. Feitelijk meer, omdat het hier alweer alleen over bovenverdiepingen gaat. De twee Beentjes zijn hier ook bezig. Let op dat bij de 26 september transactie de Amstelodami-kring aan zichzelf levert (vermoedelijk tegenover een waardestijging). De aktes zijn echter zo in elkaar geschroefd dat de voorgaande verkrijging -- vermoedelijk waar LFB het pand doorspeelt aan de Amstelodami-kring -- moeilijk vindbaar is. (Om hierachter te komen is helaas een gespecialiseerd Kadaster onderzoek nodig, wat veel tijd, geld en geduld vergt.) Blijkens koopcontracten is de Amstelodami-kring al bezig met het verkopen van individuele etages.


Ten Katestraat 22 (Oud-West)

4 april 2007 W.M. Honselaar Onroerend Goed B.V. levert heel pand aan LFB Vastgoed Ontwikkeling B.V. voor 385.000,00 euro.
21 juni 2007 Kadaster verklaring: LBF Vastgoed Ontwikkeling B.V. verkoopt Ten Katestraat 22A I, II en III-hoog aan IB Imperium Vastgoed B.V., Koeleman Beheer B.V., Beentjes Beheer B.V. en Beentjes Dentistry B.V. voor 375.000,00 euro.
26 sep 2007 LVB Vastgoed Ontwikkeling B.V. levert erfpacht van Ten Katestraat 22A I, II en III-hoog aan R. P. Barmentloo (die ook achter LFB zit) voor 1 euro.
???? Er ontbreekt zeker ten minste een akte hier...voorgaande verkrijging wordt niet gemeld in 26 sep akte...
26 sep 2007 Gerardus Beentjes (Beentjes Beheer B.V.), Barry van Suijdam (IB Imperium B.V.), Sander Koeleman (Koeleman Beheer B.V.), Vanessa Beentjes (Beentjes Dentistry B.V.), leveren Ten Katestraat 22A I, II en III-hoog aan S² Vastgoed B.V. voor 450.000,00 euro. (Op het moment van akte tekenen is geleverde nog niet in eigendom van verkoper.)

Dit lijkt vergelijkbaar met Ten Katestraat 20, te weten een stijging van rond 20-30% binnen enkele maanden. Opvallend is de vreemde erfpacht constructie (waarbij LFB erfpacht van zichzelf koopt) en, zoals bij het buurpand nr. 20, dat de Amstelodami-kring aan zichzelf levert nadat op onduidelijk tijdstip (waarschijnlijk dezelfde dag) de Amstelodami-kring het pand van (vermoedelijk) LFB heeft gekregen.


Ten Katestraat 24 (Oud-West)

???? Dit wordt ingewikkeld...en heeft nog eens iets met een Groninger akte te maken. Ook deze keer is er geen verwijzing in de 26 sep akte naar de vorige verkrijging...is dus moeilijk te achterhalen wat de vorige prijs (en wie de vorige eigenaar) was.
26 sep 2007 S² Vastgoed B.V. (vertegenwoordigd door Koeleman) levert het hele pand aan partij-Suijdam-Koeleman-Komen voor 550.000,00 euro die de erfpacht onmiddelijk terug aan S² Vastgoed B.V. levert, ook voor 550.000,00 euro.
19 dec 2007 Roks en Wals (de heren achter Roksvast B.V. en Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. respectievelijk) kopen begane grond van PBS Real Estate B.V.
12 maart 2008 Begane grond wordt losgesplitst van bovenliggende etages.
12 maart 2008 Roks en Wals krijgen de begane grond geleverd van PBS Real Estate B.V. voor 150.000,00 euro.

Meer ontbrekende aktes, erfpacht constructies en vreemde 'laten we dat pand eens aan onszelf leveren' constructies van de Amstelodami-kring. Zoals bij enkele panden is 26 september 2007 hier een kritische datum. Anders dan bij de andere panden zien we hier activiteit van de individuen achter Meja en Roksvast. Het feit dat Meja en Roksvast hier kopen van, in plaats van verkopen aan, de Amstelodami-kring is opvallend.


Kinkerstraat 294 (Oud-West)

22 juni 2001 Noordwijk Beheer B.V. krijgt het hele pand geleverd voor 410.000,000 gulden (186.000,000 euro).
28 juni 2007 Noordwijk Beheer B.V. laat het pand splitsen in twee delen: begane grond en de bovenliggende etages.
2 juli 2007 Noordwijk Beheer B.V. levert begane grond aan M. Hooning en P. Lont voor 120.000,00 euro.
1 august 2007 Hooning Vastgoed B.V. en LONT real estate B.V. krijgen bovenliggende etages geleverd. Leveringsakte is echter voorlopig onvindbaar doordat de transactie bij een andere notaris is voltrokken.
1 august 2007 Hooning Vastgoed B.V. en LONT real estate B.V. leveren bovenliggende etages aan Roksvast B.V. en Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. voor 400.000,00 euro.
27 sep 2007 Roksvast B.V., Handel- en Beleggingsmaatschappij Meja B.V. leveren de bovenliggende etages aan S² Vastgoed B.V. voor 440.000,000 euro.
27 sep 2007 S² Vastgoed B.V. levert erfpacht van Ten Katestraat 294 I, II en III-hoog aan Van Suijdam, Koeleman en Komen voor 1 euro, nadat het pand in eigendom is gekregen op dezelfde dag.

Nog meer ontbrekende aktes, waardestijgingen, erfpacht constructies en aan-zichzelf-leveren van de Amstelodami-kring. Volgens de website van de makelaar: "Thans wordt het geheel bewoond door een antikraak wacht. Er zal vrij van huur en gebruik worden opgeleverd."


Van Spilbergenstraat 89 (Oud-West)

???? Voorgaande verkrijging is nogmaals onvindbaar...
26 sep 2007 IB Imperium Vastgoed B.V. (Van Suijdam) levert erfpacht aan S² Vastgoed B.V. voor 500.000,00 euro.

Van Spilbergenstraat 96 / Willem Schoutenstraat 35 (Oud-West)

20 juni 2006 Baveko Holding B.V. koopt het object in openbare veiling (voor 420.000,00 euro).
14 dec 2007 Baveko Holding B.V. levert erfpacht aan PBS Real Estate B.V. voor 460.000,00 euro.

Panden nog niet geleverd...(in Centrum)

	AMSTERDAM P P 1571 
 	Foeliedwarsstraat 40, 1011 TN  AMSTERDAM
 	HARRY JOHAN SYTSE MOCK
 	Aard betrokkenheid: KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 	AMSTERDAM P P 1574 
 	Foeliedwarsstraat 42 H, 1011 TN  AMSTERDAM
 	HARRY JOHAN SYTSE MOCK
 	Aard betrokkenheid: KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 	AMSTERDAM P P 2436 
 	Rapenburg 93 H, 1011 TW  AMSTERDAM
 	HARRY JOHAN SYTSE MOCK
 	Aard betrokkenheid: KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 	AMSTERDAM P P 3452 A1  
 	FOELIEDWSTR, AMSTERDAM
 	HARRY JOHAN SYTSE MOCK
 	Aard betrokkenheid: KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 	AMSTERDAM P P 3452 A2  
 	Foeliedwarsstraat 50 I, 1011 TN  AMSTERDAM
 	HARRY JOHAN SYTSE MOCK
 	Aard betrokkenheid: KOOP, ZIE ART. 7:3 BW

Tegenover welke waardestijging zullen deze panden door de Amstelodami-kring gekocht worden...?